Privacybeleid

BASISINFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING


Verantwoordelijk

Enso ecommerce, S.L. (vanaf hier gizupp)

Doel

Woon de aanvragen via het web bij, beheer de verzending van de informatie, beheer uw aankopen online.

Legitimiteit

Toestemming van de betrokkene en uitvoering van een precontract/contract

Ontvangers

Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is of indien dit nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

Rechten

U kunt de rechten van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en niet onderworpen zijn aan geautomatiseerde geïndividualiseerde beslissingen.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over gegevensbescherming vindt u op onze website.


gizupp, van nu af aan gizupp, verplicht zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Door middel van het volgende privacybeleid informeert de gizupp, in overeenstemming met de in de RGPD gestelde eisen, de Gebruikers over:

 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?


De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens is gizupp:


Identiteitgizupp - B76750595AdresAvenida Manuel Hermoso Rojas, 4, Planta 1, Van 12 (Toren 1) - 38003 - Santa Cruz de Tenerife (Spanje)Webwww.gizupp.comE-mailinfo [at] gizupp.comgizupp informeert de gebruiker dat de gegevens die via de navigatie op onze website, het contactformulier of de verzending van e-mails worden verstrekt, door gizupp worden verwerkt en dat deze verwerking is opgenomen in het door gizupp beheerde Register van Verwerkingsactiviteiten in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD.


 1. 2. WAARVOOR WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKT?


Op www.gizupp.com geeft u, wanneer u ons privacybeleid accepteert, toestemming om de verstrekte persoonlijke gegevens te gebruiken en te verwerken:

 • Stuur u de informatie en de service die u vraagt via de verschillende formulieren die beschikbaar zijn op onze website.


 • U te voorzien van informatie over aanbiedingen, producten en diensten die worden gevraagd.


 • Af en toe kan gizupp uw persoonlijke gegevens gebruiken om u per e-mail op de hoogte te stellen. Dergelijke meldingen worden gedaan om u te informeren over wijzigingen in onze diensten of producten of in ons beleid en onze wettelijke voorwaarden.


 • Verwerk uw aankoop online via ons platform.


 • Stuur u commerciële communicatie over aanbiedingen, activiteiten en promoties van gizupp en de sector die voor u interessant zouden kunnen zijn via conventionele of elektronische middelen wanneer u het vakje hebt aangevinkt dat u wenst te ontvangen.

www.gizupp.com verzamelt ook informatie van webgebruikers die niet rechtstreeks door hen wordt verstrekt via cookies en DARD-apparaten. De gegevens die via de cookies en andere apparaten worden verzameld, zullen worden gebruikt voor statistische studies en profielanalyses om een betere service te kunnen bieden via onze website, waarvoor we de toepassing GOOGLE ANALYTICS zullen gebruiken, die een Google-tool is om de eigenaren van de websites te helpen bij het analyseren van de manier waarop hun bezoekers met hun eigendommen omgaan. Meer informatie over hun privacybeleid kunt u vinden op https://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html.


Google, met inbegrip van al haar tools, voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie van lidstaten van de Europese Unie.


www.gizupp.com zal te allen tijde proberen adequate mechanismen in te stellen om de toestemming van de Gebruiker te verkrijgen voor de installatie van cookies die dat vereisen. Wanneer een gebruiker onze website bezoekt, verschijnt er een pop-up die hem informeert over het bestaan van cookies en dat hij, als hij onze pagina blijft bezoeken, toestemming geeft voor de installatie van cookies. De aanvaarding van de installatie van cookies impliceert de aanvaarding van de bewaring van het IP-adres in de administratie van www.gizupp.com, samen met de datum van aanvaarding, voor een periode van één jaar, om de gegeven toestemming aan te tonen.  Meer informatie vindt u in ons "Cookiebeleid".


 1. WAT IS DE LEGITIMITEIT VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens door gizupp is gebaseerd op

 • Bij de uitvoering van een precontract/contract om u de informatie toe te sturen en u de gevraagde dienst te leveren, om uw online aankoop te beheren en om u te registreren als geregistreerde gebruiker.
 • In de toestemming van de gebruiker om de nieuwsbrief en commerciële communicatie van aanbiedingen, activiteiten en promoties van gizupp en de sector die van belang kunnen zijn. De gebruiker kan de gegeven toestemming te allen tijde intrekken.
 1. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?


De gegevens om u de informatie te sturen of de dienst te verlenen die u vraagt via de verschillende formulieren die beschikbaar zijn op onze website en om uw aankoop online te beheren via ons platform, worden bewaard zolang de contractuele relatie van kracht is, en na afloop van de wettelijke verjaringstermijn.


De gegevens die worden verwerkt om de nieuwsbrief te versturen, om commerciële communicatie over aanbiedingen, activiteiten en promoties van gizupp en de sector die voor u van belang kunnen zijn, het beheer van uw commentaar op de blog te sturen, zal worden bewaard zolang de gebruiker de gegeven toestemming niet herroept.


Het door middel van cookies verkregen IP-adres wordt gedurende een jaar bewaard om de toestemming van de gebruiker aan te tonen.


Wat betreft de bewaartermijn van de cookies, kunt u meer informatie krijgen op onze website in de rubriek "Cookiebeleid".


 1. WAT VOOR SOORT GEGEVENS VERWERKEN WE OVER ONZE GEBRUIKERS?


gizupp verwerkt de volgende categorieën gegevens:


 1. 2. Gegevens van gebruikers die een van de beschikbare formulieren invullen: 2. Persoonlijke gegevens die gizupp verzoeken omvatten:
 • Identificatiegegevens: naam en achternaam, telefoon, postadres en e-mailadres


 • Gegevens met betrekking tot de aanvraag


 1. 2. Gegevens van de gebruikers die een aankoop doen:
 • Identificatiegegevens: Behandeling, naam, achternaam, post- en e-mailadres, telefoon, factuuradres.


 • Transactiegegevens: Gekochte producten en betalingswijze


 1. 3. Gegevens van de gebruikers die op onze website surfen: Gegevens verstrekt door cookies en Google Analytics.

Alleen mensen ouder dan 16 jaar kunnen via onze website gegevens aanleveren. Als je jonger bent dan deze leeftijd moet je toestemming hebben van je ouders of wettelijke voogden.

De Gebruiker garandeert de authenticiteit en de valuta van alle gegevens die aan gizupp worden gecommuniceerd en verklaart dat zij ouder zijn dan 16 jaar, en is als enige verantwoordelijk voor eventuele onjuiste of onnauwkeurige verklaringen.


In het geval dat u ons de gegevens van derden verstrekt, verklaart u dat u hun toestemming hebt en verbindt u zich ertoe de in deze clausule verstrekte informatie door te geven, waardoor gizupp wordt vrijgesteld van elke vorm van verplichting. Desalniettemin kan gizupp controles uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de derde partij op de hoogte is gebracht door het nemen van de maatregelen van zorgvuldigheid die zijn vastgelegd in de regelgeving inzake gegevensbescherming.


 1. 6. AAN WELKE ONTVANGERS WORDEN UW GEGEVENS MEEGEDEELD?


Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is of in het geval dat het nodig is om uw verzoek te behandelen.


 1. WELKE RECHTEN HEB JE EN HOE KUN JE DIE UITOEFENEN?


De gebruiker kan de volgende rechten uitoefenen voor de gizupp


 1. Toegang tot uw persoonlijke gegevens
 2. Corrigeer het wanneer het onnauwkeurig of onvolledig is.
 3. Verzoek tot verwijdering of annulering van gegevens wanneer deze onder andere niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld
 4. Tegen de behandeling ervan
 5. Vraag de beperking van de verwerking van uw gegevens wanneer aan een van de voorwaarden van het reglement is voldaan.
 6. Vraag de overdraagbaarheid van uw gegevens aan in de gevallen die in het reglement zijn voorzien
 7. Voorkomen van geautomatiseerde beslissingen
 8. De verleende toestemmingen intrekken

Om hun rechten te kunnen uitoefenen, moeten de gebruikers een brief sturen waarin zij aangeven welk recht zij willen uitoefenen en een document bijvoegen dat hun identiteit en hun post- of e-mailadres bewijst voor de kennisgeving. Dit verzoek kan per post worden gedaan aan: gizupp, Avenida Manuel Hermoso Rojas, 4, Planta 1, Of 12 (Torre 1) - 38003 - Santa Cruz de Tenerife (Spanje), of op het volgende e-mailadres: es@gizupp.com.


gizupp moet binnen een maand na ontvangst van het verzoek reageren op het verzoek om rechten uit te oefenen. Deze termijn kan zo nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal aanvragen.  Wij stellen u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte van een eventuele verlenging, met opgave van de redenen voor de vertraging.


Ook hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde controleautoriteit (Spaans agentschap voor gegevensbescherming) wanneer zij van mening zijn dat gizupp hun rechten uit hoofde van de gegevensbeschermingsvoorschriften heeft geschonden op www.aepd.es.


 1. ZIJN MIJN GEGEVENS VEILIG?

gizupp heeft een contract met het hostingbedrijf OVH voor de hosting van haar website. Dit is een Europees bedrijf en beschikt over de nieuwste systemen op het gebied van veiligheidsmaatregelen.

gizupp garandeert dat passende maatregelen worden genomen om de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens met het oog op het vertrouwelijke karakter ervan te waarborgen.

gizupp verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en deze met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid te behandelen, en verklaart dat zij in haar informatiesysteem het beveiligingsbeleid heeft ingevoerd dat overeenstemt met het soort gegevens dat wordt verwerkt overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD).

Alle gegevens die via ons platform worden aangeleverd, gebeuren via een beveiligd protocol. Onze website heeft een SSL-certificaat dat toelaat dat wanneer een gebruiker onze website bezoekt en informatie met ons uitwisselt, er een gecodeerde verbinding tot stand komt.

 1. HEEFT U EEN ACCOUNT EN/OF WACHTWOORD NODIG?

De gebruiker kan zich op onze website registreren, hiervoor is het noodzakelijk om een account aan te maken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vertrouwelijkheid van de accountinformatie, inclusief het wachtwoord, en alle activiteiten die op de account plaatsvinden, te handhaven.

De gebruiker is verplicht ENSO ECOMMERCE, S.L. onmiddellijk te informeren in het geval van onwettig gebruik van zijn account of wachtwoord, of als er zich een probleem voordoet met betrekking tot de veiligheid, door een e-mail te sturen naar info [ @ ] gizupp.com


 1. 10. LINKS NAAR ANDERE SITES

Als u ervoor kiest om onze website te verlaten via links naar andere websites die niet tot onze entiteit behoren, is gizupp niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites of de cookies die zij op de computer van de gebruiker kunnen opslaan.