Legaal

1. Doel en acceptatie

Deze juridische mededeling regelt het gebruik van de website: www.gizupp.com

De website www.gizupp.com biedt diensten aan die als eerste doel hebben om contact tussen gebruikers en het bedrijf mogelijk te maken, ofwel om contact met ons op te nemen of om een offerte aan te vragen.

Het browsen op de website www.gizupp.com schrijft de toestand van de gebruiker toe en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving, die kunnen worden gewijzigd.

De gebruiker is verplicht om de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wet, de goede trouw, de openbare orde, het gebruik van verkeer en deze juridische kennisgeving. De gebruiker is aansprakelijk jegens ENSO ECOMMERCE, S.L. en aan derden voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet naleven van deze verplichting.

2. Eigendom van de website en identificatie van de dienstverlener van de informatiemaatschappij

Om te voldoen aan het principe van algemene informatie vereist door artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren we onze gebruikers dat deze website eigendom is van ENSO ECOMMERCE, S.L. met CIF B76750595, geregistreerd bij het handelsregister van Santa Cruz de Tenerife op pagina TF-59996, Folio 83 van volume 3533 van sectie 1.

Adres: Avenida Manuel Hermoso Rojas, 4, La Torre, 1, Planta 1, Of 12, 38003 Santa Cruz de Tenerife

E-mail: info [at] gizupp.com

Site gehost door: Shopify Inc.

3. Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik

De website en zijn diensten zijn vrij toegankelijk en gratis, hoewel het gebruik van bepaalde gebieden of diensten afhankelijk is van het invullen van formulieren voor het verzamelen van gegevens. Alleen personen ouder dan 18 jaar mogen gegevens verstrekken via onze website, en personen jonger dan 16 jaar mogen deze niet verstrekken zonder toestemming van hun ouders of voogd.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en het up-to-date karakter van alle gegevens die aan ENSO ECOMMERCE, S.L. en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen.

www.gizupp.com heeft de volgende soorten gebruikers:

Gebruikers die gegevens verstrekken via een van de beschikbare formulieren: de persoonlijke gegevens die worden gevraagd door ENSO ECOMMERCE, S.L. bevat de naam en het e-mailadres en die welke door de gebruiker zijn opgegeven bij het invullen van de formulieren.

Gebruikers die aankopen doen via onze online winkel: De gegevens die door de gebruiker worden verstrekt tijdens het aankoopproces en de gegevens van de gedane aankoop worden verzameld.

3.1. Regels en beperkingen van het gebruik voor gebruikers van onze diensten

De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de aangeboden inhoud en diensten op gepaste wijze te gebruiken en deze niet te gebruiken om

 • Verspreiding van criminele, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobe of aanstootgevende inhoud, of inhoud waarin wordt gepleit voor terrorisme of, in het algemeen, inhoud die in strijd is met de wet of de openbare orde.
 • Het binnenbrengen van computervirussen in het netwerk of het uitvoeren van handelingen die fouten of schade aan elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van ENSO ECOMMERCE, S.L. of derden kunnen wijzigen, corrumperen, onderbreken of genereren; evenals het belemmeren van de toegang van andere Gebruikers tot de website en haar diensten.
 • Poging om toegang te krijgen tot beperkte gebieden van ENSO ECOMMERCE, de computersystemen van S.L. of van derden en, in voorkomend geval, informatie te extraheren.
 • Schending van intellectuele of industriële eigendomsrechten, alsmede schending van de vertrouwelijkheid van ENSO ECOMMERCE, S.L. of informatie van derden.
 • Doe je voor als een andere gebruiker, overheidsinstantie of derde partij.
 • De inhoud reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of op enige andere manier publiekelijk communiceren, transformeren of wijzigen, tenzij u toestemming heeft van de eigenaar van de betreffende rechten of het wettelijk is toegestaan.
 • Verzamelen van gegevens voor reclamedoeleinden en het verzenden van reclame van welke aard dan ook en mededelingen voor verkoop- of andere commerciële doeleinden zonder hun voorafgaande verzoek of toestemming.

3.2. Procedure in geval van onrechtmatige activiteiten

Indien een gebruiker of een derde meent dat er feiten of omstandigheden zijn die het onwettige karakter van het gebruik van enige inhoud en/of het gedrag van enige activiteit op de webpagina's die op de website zijn opgenomen of die via de website toegankelijk zijn, moeten zij ENSO ECOMMERCE, S.L. hiervan in kennis stellen, waarbij zij zich naar behoren moeten identificeren en de vermeende overtredingen moeten aangeven en onder hun verantwoordelijkheid uitdrukkelijk moeten verklaren dat de informatie die in de kennisgeving wordt verstrekt, correct is.

 1. Privacybeleid

De gebruiker kan in de volgende link raadplegen hoe ENSO ECOMMERCE, S.L. hun gegevens gebruikt en welke veiligheidsmaatregelen er zijn getroffen: "privacybeleid"

 1. Cookiebeleid

ENSO ECOMMERCE, S.L. installeert cookies op de computer van de gebruiker. Voor meer informatie over de cookies op onze website kunt u terecht op de volgende link: "cookiebeleid"

 1. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen en mededelingen tussen gebruikers en ENSO ECOMMERCE, S.L. worden geacht effectief te zijn, voor alle doeleinden, wanneer ze worden gedaan via de post, e-mail of telefoon. Gebruikers dienen contact op te nemen met ENSO ECOMMERCE, S.L. door:

 • Mail naar het volgende adres: ENSO ECOMMERCE, S.L. - Avenida Manuel Hermoso Rojas, 4, Planta 1, Oficina 12 - 38003, Santa Cruz de Tenerife, Spanje.
 • E-mail naar het volgende adres: info [at] gizupp.com
 1. Industriële en intellectuele eigendom

Alle inhoud van de website, zoals teksten, foto's, grafieken, afbeeldingen, iconen, technologie, software, evenals de grafische vormgeving en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendomsrecht aan ENSO ECOMMERCE, S.L. toebehoort, en geen van de exploitatierechten ervan kan worden begrepen als zijnde overgedragen aan de gebruiker boven hetgeen strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van de website.

Kortom, gebruikers die zich toegang verschaffen tot deze website kunnen de inhoud bekijken en, indien nodig, geautoriseerde privé-kopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen vervolgens niet worden overgedragen aan derden, of worden geïnstalleerd op servers die verbonden zijn met netwerken, of onderworpen zijn aan enige vorm van exploitatie en alleen zolang de dienst in werking is.

Bovendien zijn alle handelsmerken, handelsnamen of logo's van welke aard dan ook die op de website voorkomen, eigendom van ENSO ECOMMERCE, S.L., en mag niet worden uitgelegd dat het gebruik van of de toegang tot de website de gebruiker enige rechten geeft met betrekking tot deze handelsmerken, handelsnamen of logo's.

De verspreiding, wijziging, overdracht of openbare mededeling van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk door ENSO ECOMMERCE, S.L. is toegestaan, is verboden.  In geval van niet-naleving zal ENSO ECOMMERCE, S.L. overgaan tot het nemen van de gepaste wettelijke maatregelen.

 1. Vrijstelling van aansprakelijkheid en wijziging van deze wettelijke verklaring

De informatie die op deze website wordt verspreid is uitsluitend ter informatie en ENSO ECOMMERCE, S.L. behoudt zich het recht voor om de verspreiding ervan geheel of gedeeltelijk te verwijderen of op te schorten en de structuur en inhoud van deze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, en kan zelfs de toegang tot dergelijke informatie beperken of ontzeggen. ENSO ECOMMERCE, S.L. probeert de kwaliteit en de actualisering van deze informatie te behouden en mogelijke fouten te vermijden en te minimaliseren, maar ENSO ECOMMERCE, S.L. is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door beslissingen genomen op basis van de verspreide informatie; noch voor eventuele onnauwkeurigheden, weglatingen of fouten hierin, noch voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van deze website of enige andere externe verbinding; noch voor enige schade en/of verlies in software of hardware van de gebruiker die voortvloeit uit de toegang tot deze website.

De gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat ENSO ECOMMERCE, S.L. niet verantwoordelijk is voor ongeoorloofde toegang tot of wijziging van hun transmissies of gegevens, voor materiaal of gegevens die zijn verzonden of ontvangen of niet zijn verzonden of ontvangen, of voor transacties die zijn uitgevoerd via haar website.

ENSO ECOMMERCE, S.L. behoudt zich het recht voor om deze wettelijke kennisgeving eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen in de voorwaarden die zij passend acht, met als enige verplichting om de gebruiker op de hoogte te stellen van de uitgevoerde wijzigingen, via www.gizupp.com.

 1. Gedeeltelijke invaliditeit

Indien een van deze clausules door een definitieve beslissing van de bevoegde autoriteit nietig wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden van kracht, zonder dat deze verklaring van nietigheid afbreuk doet aan de overige voorwaarden.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website is onderworpen aan de bepalingen van de Spaanse wetgeving en de toepasselijke Europese regelgeving.

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of dergelijke producten is onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Spaanse rechtbanken in de provincie S/C de Tenerife.

Als u een eindverbruiker bent, zal niets in deze clausule invloed hebben op uw rechten onder de huidige wetgeving en kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen om uw rechten met betrekking tot deze voorwaarden te doen gelden bij de rechter of de rechtbanken die overeenkomen met uw woonplaats.